Sepetinizde toplam 0
ürün bulunmaktadır.

Ansiklopedik Halk Edebiyatı Sözlüğü

Ansiklopedik Halk Edebiyatı Sözlüğü

Nurettin Albayrak

Kapı Yayınları

Sepete Ekle

An­sik­lo­pe­dik Halk Ede­bi­ya­tı Te­rim­le­ri Söz­lü­ğü, halk ede­bi­ya­tı­nın ge­nel bir çer­çe­ve­si­ni or­ta­ya koy­mak, bu çer­çe­ve­de yer alan yüz­ler­ce mad­de­yi ta­nık­la­rıy­la ve kay­nak­la­rıy­la dik­kat­le­re sun­mak ve da­ha da önem­li­si, ba­zı­sı gi­de­rek kay­bo­lan halk ede­bi­ya­tı ürün­le­rin­den ör­nek­ler su­na­rak bun­la­rı genç ku­şak­la­ra ta­nıt­mak ama­cıy­la ka­le­me alın­mış­tır. Ki­tap­ta yer alan mad­de­le­rin se­çi­mi için bir­çok an­sik­lo­pe­di, ki­tap ve der­gi ta­ran­mış; bu ta­ra­ma so­nu­cu söz­lü ve ya­zı­lı halk ede­bi­ya­tı için­de yer alan te­rim­le­rin ese­re alın­ma­sı uy­gun gö­rül­müş­tür. Ki­tap­ta­ki her mad­de ano­nim ede­bi­yat (folk­lor), âşık ede­bi­ya­tı ve di­nî-ta­sav­vu­fî ede­bi­yat ol­mak üze­re üç yön­den ele alın­mış, bun­lar­la il­gi­li ta­nık­lar mad­de için­de ve­ril­miş, her mad­de­nin so­nun­da­ki bib­li­yog­raf­ya­da ise mad­de ile il­gi­li ki­tap­lar, tez­ler, ma­ka­le­ler ve an­sik­lo­pe­di­ler bas­kı yıl­la­rı göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak sı­ra­sıy­la yer al­mış­tır. Bib­li­yog­raf­ya­da yer alan ki­tap ve ma­ka­le­le­rin ori­ji­nal isim­le­ri­ne do­ku­nul­ma­mış, ay­nen ko­run­muş­tur
(Tanıtım bülteninden)

Kullanıcı yorumları

  • Bu kitap için henüz yorum yapılmamıştır.
Yorum yapın
Arkadaşınıza tavsiye edin
Hata bildirim

Bu sayfayla ilgili bize iletmek istediğiniz görüşlerinizi aşağıdaki formdan gönderebilirsiniz.

Kitap bilgilerinde hata var
Sayfada teknik hata var
Kitap fiyatı çok yüksek
Kitap resimi hatalı
Diğer *