Sepetinizde toplam 0
ürün bulunmaktadır.

Modern Türkiye`de Siyasi Düşünce-9: Dönemler ve Zihniyetler / Ciltli

Modern Türkiye`de Siyasi Düşünce-9: Dönemler ve Zihniyetler / Ciltli

Ömer Laçiner

İletişim Yayınları

Sepete Ekle

Modern Tür­ki­ye'de Si­ya­sî Dü­şün­ce, Cum­hu­ri­yet Tür­ki­ye­si'nde­ki bel­li baş­lı dü­şün­ce akım­la­rı­nın, si­ya­sal açı­lım­la­rı­ ve et­ki­le­ri­ni esas ala­rak, ana­li­tik bir de­ğer­len­dir­me­si­ni he­def­li­yor. Her cil­din ba­ğım­sız bir ki­tap kim­li­ği de ta­şı­dı­ğı bu do­kuz cilt­lik edis­yon­da, dü­şün­sel yö­ne­lim­ler, tar­tış­ma­lar/po­le­mik­ler, ide­olo­jik söy­lem­ler, üze­rin­de odak­la­şı­lan iz­lek­ler, ay­rı­ca bun­la­rın dü­şün­sel esin kay­nak­la­rı, dö­nem­ler ve akım­lar bo­yun­ca et­ki­si­ni his­set­ti­ren güç­lü zih­ni­yet ka­lıp­la­rı mer­cek al­tı­na alı­nı­yor. Ay­rı­ca po­li­tik dü­şün­ce­ye et­ki­si olan ku­rum­lar, der­gi­ler, dü­şün­ce in­san­la­rı­nın port­re­le­ri çı­kar­tı­lı­yor. Ba­zı ko­nu­lar/so­run­lar ise, fark­lı akım­lar bağ­la­mın­da ele alı­na­rak, de­ği­şik vec­he­le­riy­le in­ce­le­ni­yor. Ana akım­lar, dö­ne­me dam­ga­sı­nı vur­muş ide­olo­ji­ler ya­nın­da, 'mar­ji­nal' sa­yı­lan ara­yış­la­rı, sav­ru­luş­la­rı da göz ar­dı et­me­den...
Dönemler ve Zihniyetler
Modern Türkiye'de Siyasî Düşünce dizisi Dönemler ve Zihniyetler cildi ile tamamlanıyor. 19. yüzyılda başlayan Osmanlı-Türk modernleşmesi ve bunun siyasal düşünce âlemi üzerindeki etkisi farklı kaynak tartışma, aktör ve hareketlerle ortaya konuyor. Dönemler ve Zihniyetler bu süreç içerisinde yaşanan farklı tartışmaları ve bu tartışmaların aktığı farklı mecraları bir araya getirirken, siyasal düşünce dünyamızın zenginlik, farklılık ve 'araz'larının bir dökümünü sunuyor. Siyasî düşünceye etki etmiş aydınlar; devlet zihniyeti; milliyetçilik, ırkçılık, faşizm; sol-sağ, 'merkez'; Kürt sorunu; din, laiklik, İslâmcılık; kadınlar, toplumsal cinsiyet; basın-medya, edebiyat, sanat; Batı-Doğu; tabular... Dönemler ve Zihniyetler, siyasî düşünceyi şekillendiren tartışmaların karşılaştırmalı bir muhasebesini sunuyor.
(Tanıtım bülteninden)

Kullanıcı yorumları

  • Bu kitap için henüz yorum yapılmamıştır.
Yorum yapın
Arkadaşınıza tavsiye edin
Hata bildirim

Bu sayfayla ilgili bize iletmek istediğiniz görüşlerinizi aşağıdaki formdan gönderebilirsiniz.

Kitap bilgilerinde hata var
Sayfada teknik hata var
Kitap fiyatı çok yüksek
Kitap resimi hatalı
Diğer *